adwokat przymuszała

Nowy abonament rtv coraz bliżej

W środę 24 maja 2017 r. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Oznacza to, że zmiana ustawy jest coraz bliżej, gdyż teraz trafi ona do prac w Sejmie. Co zatem zakładają regulacje dotyczące abonamentu w nowej odsłonie?

Tak jak dotychczas, wszystkie czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień będą nadal realizowane przez Pocztę Polską. Projekt zakłada jednak wprowadzenie domniemania, że osoba będąca stroną umowy o dostarczanie telewizji płatnej, posiada odbiornik telewizyjny, a co za tym idzie, jest zobowiązana do zapłaty abonamentu.

Co to oznacza w praktyce? Otóż każda osoba będąca stroną umowy o dostarczanie telewizji płatnej, będzie uznawana za posiadacza odbiornika telewizyjnego bez konieczności sprawdzenia, czy rzeczywiście odbiornik ten posiada.

Do procesu rejestracji odbiorników zgodnie z projektem włączeni zostaliby dostawcy telewizji płatnej. Dostawcy tych usług w myśl projektu będą przekazywać Poczcie Polskiej informacje dotyczące zawieranych umów wraz z danymi pozwalającymi określić osobę zobowiązaną do zapłaty abonamentu. Także na żądanie Poczty Polskiej, dostawcy usług przekażą w niezbędnym zakresie dane pozwalające na realizację poboru abonamentu.

Jednocześnie projekt zakłada umorzenie wszelkich postępowań związanych z egzekucją abonamentu “w starej odsłonie”, tj. przed dniem wejścia w życie ustawy i odstąpienie od wszczynania nowych postępowań związanych z egzekucją zaległości związanych z abonamentem powstałych przed dniem wejścia ustawy w życie, przy spełnieniu kilku warunków, tj. opłacenia abonamentu “w nowej odsłonie” za okres sześciu miesięcy liczony od dnia wejścia w życie ustawy oraz zarejestrowania odbiornika w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że odbiornik jest już zarejestrowany.

Powyższe oznaczałoby, że osoby, które nie opłacały abonamentu przed zmianą ustawy, nie poniosłyby odpowiedzialności za zaległości sprzed wejścia w życie zmiany ustawy, ale tylko pod warunkiem spełnienia wyżej wskazanych obowiązków, tj. regularnego opłacania “nowego abonamentu” oraz zarejestrowania odbiornika.

Dodaj komentarz