Blog


news1

2016-07-15 18:16:07

Nakaz zapłaty - co robić?

Bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy czym jest i jak wygląda tryb postępowania w przypadku nakazu zapłaty. Często nie zgadzając się z nim, nie podejmują żadnego działania. Jest to oczywiście błąd, ponieważ nakaz zapłaty po uprawomocnieniu się ma moc prawomocnego wyroku sądowego i na jego podstawie, po nadaniu mu klauzuli wykonalności, możliwe jest wyegzekwowanie roszczenia na drodze postępowania egzekucyjnego. Aby temu zapobiec, należy zrozumieć instytucję nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty może zostać wydany w postępowaniu upominawczym albo w postępowaniu nakazowym. W pierwszym przypadku osoba, która otrzymała nakaz zapłaty ma dwa tygodnie liczone od dnia doręczenia na zaspokojenie roszczenia albo wniesienie sprzeciwu, a w drugim przypadku dwa tygodnie na zaspokojenie roszczenia albo wniesienie zarzutów. Należy zdać sobie sprawę, że Sąd wydając nakaz zapłaty opiera się na dokumentach przedstawionych przez powoda. Tym samym jeżeli uważamy, że nakaz zapłaty jest zasadny, powinniśmy zaspokoić roszczenie, jeżeli jednak uważamy, że nie ma on podstaw, należy w tym terminie wnieść odpowiednio sprzeciw albo zarzuty z powołaniem wszystkich okoliczności i dowodów przemawiających za naszym stanowiskiem.

Brak wniesienia sprzeciwu albo zarzutów w terminie powoduje negatywne skutki dla pozwanego polegające na uprawomocnieniu się nakazu zapłaty. Bardzo często zdarza się niestety, że pomimo iż pozwany mógłby przedstawić dowody skutkujące oddaleniem pozwu, przez swoje zaniechanie doprowadza do sytuacji, kiedy nakaz zapłaty może być wyegzekwowany.

Jeżeli sprzeciw albo zarzuty nie zostały wniesione w terminie z przyczyn nieleżących po stronie pozwanego, istnieje możliwość przywrócenia terminu do ich złożenia. W tym celu należy w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej złożenie sprzeciwu albo zarzutów w terminie złożyć wniosek o przywrócenie terminu do ich złożenia wraz ze sprzeciwem albo zarzutami, wykazując na czym polegała przeszkoda w terminowym złożeniu pisma.

Po skutecznym złożeniu sprzeciwu albo zarzutów, sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd, tym razem z uwzględnieniem złożonych w sprzeciwie albo zarzutach wniosków, w tym wniosków dowodowych. Dlatego tak ważne jest, aby nie dopuścić do błędu zaniechania, bo może on mieć bardzo negatywne konsekwencje.

Powrót

Lista tagów:

adwokat,adwokat-zielona-gora,kancelaria,kancelaria-adwokacka,kancelaria-zielona-gora,kancelaria-adwokacka-zielona-gora,prawnik,prawnik-zielona-gora,pomoc-prawna,pomoc-prawna-zielona-gora,zielona-gora,prawo,prawo-cywilne,prawo-karne,kodeks,kodeks-karny,,adwokat-zielona-gora-przedawnienie,dlug,egb,fundusz-sekurytyzacyjny,nakaz-zaplaty,nakaz-zaplaty-z-sadu,presco,prokulus,s-collect,sadowy-nakaz-zaplaty,sekura,sprzeciw,sprzeciw-od-nakazu-zaplaty,ultimo,zarzuty-od-nakazu-zaplaty,zarzut-przedawnienia,zarzuty,wierzytelnosc,przedawnienie,przedawnione-roszczenia,przedawnienie-roszczen
Lista tagow
logo facebooka